Reglement Linderuiters

ALGEMEEN REGLEMENT “PSV DE CAPRILLI.

Inhoudsopgave

Artikel   1:          Categorieën van leden

Artikel   2:          Algemene bepalingen

Artikel   3:          Aanmelding, toelating en afmelding van het lidmaatschap

Artikel   4:          Algemene verplichtingen van de leden

Artikel   5:          Bestuur

Artikel   6:          Verkiezingen en benoemingen

Artikel  7:          Contributieregeling

Artikel   8:          Wedstrijddeelname

Artikel   9:          Officiële mededelingen

Artikel  10:         Algemene informatie

Artikel 1 – Categorieën van leden

 1. De vereniging kent:
  1. Ereleden
  2. Rijdende leden
  3. Menleden
  4. Niet rijdende leden
  5. Administratieve leden
  6. Donateurs
 2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
 3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 4. Ereleden betalen geen contributie.
 5. Ereleden, donateurs worden niet aangemeld voor het lidmaatschap van de KNHS, Regiovereniging en Kringvereniging. Niet rijdende leden kunnen op eigen verzoek niet aangemeld worden voor lidmaatschap van de KNHS, Regiovereniging en Kringvereniging.
 6. Alleen rijdende leden en menleden mogen vrij gebruik maken van de accommodatie.
 7. Alleen rijdende leden,  menleden en administratieve leden kunnen een startkaart aanvragen en deelnemen aan onderlinge wedstrijden.
 8. Zodra niet rijdende leden de overstap maken naar rijdende leden, worden zij, op verzoek, direct weer in een les geplaatst.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. De accommodatie, waaronder manege “Caprilli”, is eigendom van Stichting Manege. Het bestuur van de stichting beheert de accommodatie.
 2. De accommodatie wordt verhuurd aan belanghebbenden, dit zijn zowel rijverenigingen als ponyclubs en eventueel particulieren. Rijdende leden en menleden mogen op basis van beschikbaarheid vrij gebruik maken van de accommodatie. Het grasveld mag, afhankelijk van beschikbaarheid en weersgesteldheid, van 1 mei tot 1 september bereden worden.
 3. Het is niet toegestaan om het wedstrijdhindernismateriaal te gebruiken.
 4. Alle leden dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de Stichting Manege.
 5. Het gebruik door rijdende leden en menleden van de accommodatie is voor eigen risico.
 6. Het is voor alle leden verplicht een afdoende WA-verzekering af te sluiten, omdat schade door leden onderling aan elkaar toegebracht, zowel aan paarden, materiaal en andere schade, niet door de vereniging is verzekerd.
 7. Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding gebruik maken van de bak.

Artikel 3 – Aanmelding,  toelating en afmelding van het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris, via het door de vereniging verstrekt aanmeldings- c.q. mutatieformulier. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap als rijdend lid,menlid of administratief lid van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de Regiovereniging en van de Kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. Niet rijdende leden worden op verzoek aangemeld bij de KNHS, Regiovereniging en Kringvereniging.
 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
 6. Afmelding c.q. wijzigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging en wel voor 15 juni of voor 15 november van ieder jaar.
 7. Leden worden lid voor tenminste een halfjaar. Korter is niet mogelijk.
 8. De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is vastgesteld op 12 jaar bij de afdeling Linderuiters. Bij afdeling Stuyvesantruiters is geen minimum leeftijdsgrens.
 9. Het is nieuwe rijdende leden en menleden toegestaan om als proef tweemaal aan een lesuur deel te nemen, alvorens men besluit om definitief als lid toe te treden. Als men hiervan gebruik wil maken dient men dit aan te geven op het door de vereniging verstrekt aanmeldings- c.q. mutatieformulier.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden

 1. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van onaanvaardbaar gedrag. Onaanvaardbaar gedrag kan gemeld worden bij de vertrouwenspersoon binnen het bestuur, welke vermeld staat in de bij dit reglement behorende bijlage. De klacht zal dan naar behoren afgehandeld worden.
 2. Ieder rijdend lid en menlid of ouder/verzorger van een rijdend lid en menlid jonger dan 18 jaar, wordt geacht mee te draaien in de volgende diensten:
  1. schoonmaakdiensten
  2. kantinediensten (opening kantine tot een uur na de laatste les)
  3. onderhoud van de manege
  4. onderhoud van de terreinen
  5. onderhoud hindernismateriaal
  6. assisteren bij de georganiseerde wedstrijden in de manege.

Artikel 5 – Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice‑voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 7. Éénmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur. Deze vindt ieder voorjaar plaats.
 8. Bij dringende kwesties wordt er door het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven.

Artikel 6 – Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstel­ling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstel­ling voor iedere vacature afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging en van de KNHS te zijn.
 3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatsteling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

 

Artikel 7 – Contributieregeling

1.    De contributieaanbieding geschiedt in januari en juli van ieder jaar. De uiterste betaaldatum is uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De kosten voor overschrijding van de uiterste betaaldatum bedragen € 5,00.

2.    Ieder half jaar ontvangen de leden een rekening van de vereniging met daarop het te betalen contributiebedrag, verhoogd met eventuele andere kosten.

3.    Er wordt tussentijds een factuur gestuurd als er kosten door een lid gemaakt zijn bij de KNHS (denk aan bijv. startkaart/startcoupons)

4.    De bedragen voor de contributie worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld en zijn conform artikel 18, lid 3 van de statuten van PSV De Caprilli aan verandering onderhevig. De bedragen worden vermeldt in de bij dit reglement behorende bijlage.

5.    Overstappen van rijdend lid naar niet rijdend lid of administratief lid is per halfjaar mogelijk. Overstappen van niet rijdend lid naar rijdend lid is per maand mogelijk.

6.    Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is geen teruggave van contributie of andere gemaakte kosten mogelijk.

7.    Voor leden die zowel mennen als rijden of aan 2 lessen deelnemen is er een speciale contributieregeling, namelijk het rijdend lidmaatschap voor de halve contributie.

Artikel 8 – Wedstrijddeelname

1.    Wedstrijden kunnen worden onderverdeeld in:

a.   Concoursen

b.   Kringwedstrijden

c.   Onderlinge wedstrijden.

2.    Voor deelname aan concoursen en kringwedstrijden dient men via het secretariaat van de vereniging een startkaart aan te vragen bij de KNHS. Voor het aanvragen van een startkaart is het verplicht om kopieën te overleggen van het paardenpaspoort. Tevens dient uw paard volledig geënt en gechipt te zijn.

3.    De startkaart is geldig van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient voor 15 november te geschieden.

4.    Jaarlijks worden er door de vereniging onderlinge wedstrijden georganiseerd.

5.    Ieder rijdend lid, menlid en administratief lid, kan deelnemen aan deze onderlinge wedstrijden. Hiervoor is geen startkaart nodig.

6.    Van de leden die deelnemen aan de onderlinge wedstrijden en niet in het bezit zijn van een startkaart wordt een puntenregistratie bijgehouden. Bij 15 behaalde winstpunten in een bepaalde klasse op onderlinge wedstrijden dient men te promoveren naar een hogere klasse. Voor leden die wel in het bezit zijn van een startkaart geldt dat zij dienen te promoveren op onderlinge wedstrijden, bij 15 behaalde winstpunten behaald in officiële wedstrijden.

7.    Voor deelname aan officiële en onderlinge wedstrijden is wedstrijdkleding verplicht.

Artikel 9 – Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoe­ringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

Artikel 10 – Algemene informatie

1.    Officiële mededelingen van de vereniging worden aangeplakt op de prikborden in de manege en/of vermeld in het clubblad/website.

2.    Kopij voor het clubblad kan worden ingeleverd bij de redactie van het clubblad, of in de daarvoor bestemde bus in de kantine.

3.    Bij het prikbord bevindt zich de groene bus van het wedstrijdsecretariaat. Hier kunnen de startcoupons en aanmeldingen voor wedstrijden in gedeponeerd worden, maar een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn/haar opgegeven wedstrijd.

4.    Bij het prikbord bevindt een wit kastje waar bestelde coupons en startkaarten gedeponeerd worden.

5.    Er worden door de vereniging men- en rijlessen verzorgd. In de bij dit reglement behorende bijlage staan de dagen hiervoor vermeld.

6.    De lesindeling wordt samengesteld door het bestuur. Zonder toestemming van het bestuur is wijziging van een lesuur, zelfs eenmalig, niet toegestaan.

7.    Alle aan de lessen deelnemende paarden/pony’s dienen minstens éénmaal per jaar te zijn ingeënt tegen influenza. Controle hierop zal steekproefsgewijs plaatsvinden.

8.    Nieuwe leden of leden met nieuwe paarden dienen voor aanvang van hun eerste les hun paspoort te laten controleren bij een van de bestuursleden of bij de instructeur.

9.    Van de leden wordt tevens verwacht dat wanneer hun paard aan een besmettelijke ziekte lijdt, zij niet op de manege of in de lessen verschijnen, totdat deze ziekte volledig is verdwenen bij het paard of uit de stallen. Leden dienen het bestuur in kennis te stellen, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

 

Vastgesteld in de najaarsvergadering op 10 november 2010 te Sonnega

 

 

De voorzitter,                                                                        De secretaris,

 

 

______________________                                                  ______________________

A. Zijlstra                                                                               M. Oude Lansink

origineel bij bestuur aanwezig

BIJLAGE BIJ ALGEMEEN REGLEMENT “PSV DE CAPRILLI”

 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden

 

1. Vertrouwenspersoon binnen het bestuur voor klachten van leden is Jan Baas.

2. Alternatieve contributie wordt behandeld onder artikel 7, lid 3 van deze bijlage.

 

Artikel 7 – Contributieregeling

 

3. De bedragen zijn vastgesteld in de najaarsvergadering van 29 november 2013 en gelden vanaf 1 januari 2017

Rijdende leden  pony’s    €   67,- per kwartaal

Paarden   €   70,- per kwartaal

Menners   €   87,25 per kwartaal

Niet rijdende leden    €     30,-  per jaar

Administratieve leden    €   50,- per jaar

Administratieve leden met gebruik van de bak € 150,- per jaar*

Donateurs     €   30,- per jaar of

€   15,- per half jaar

Lidmaatschap KNHS     €   21,75 per jaar

Lidmaatschap Regiovereniging   €     2,50 per jaar

 

De bedragen voor de contributie van een tussentijds lidmaatschap zijn als volgt:

Rijdende leden  pony’s    € 22,50  per maand

Paarden   € 23,50  per maand

Menners   € 29,00  per maand

 

Van alle rijdende leden en menleden wordt verwacht dat ze een meerdere malen per jaar vrijwilligerswerk in en rondom de manege doen. Van administratieve leden met bakhuur wordt verwacht dat zij 4 keer per jaar vrijwilligerswerk uitvoeren.

 

Artikel 8 – Wedstrijddeelname

4. De kosten voor het deelnemen aan concoursen en/of kringwedstrijden zijn door de KNHS vastgesteld per 1 januari 2017 en zijn als volgt:

Startpas dressuur/springen KNHS paarden  € 114,25 per jaar

Startpas dressuur/springen KNHS pony’s  €   90,00 per jaar

Startlicentie mennen    € 114,25 per jaar

*Op www.knhs.nl /lidmaatschap2017 kunt u alle tarieven bekijken.

 

Artikel 10 – Algemene informatie

5. De menlessen worden gegeven op maandagavond. De rijlessen worden gegeven op dinsdagochtend,dinsdagavond, en donderdagavond.

* op de website www.manegecaprilli.nl is te zien of de bak verhuurd is.

 

Vastgesteld in de najaarsvergadering vergadering op 29 november 2013 te Sonnega en behorende

bij Algemeen Reglement “PSV De Caprilli”, vastgesteld in de algemene vergadering op 10 november 2010 te Sonnega.

 

 

 

 

De voorzitter,                                                                                      De secretaris,

 

_________________________                                    ___________________________