Links

In de omgeving
Sonnega en Oldetrijne www.sonnega-oldetrijne.nl
Gemeente Weststellingwerf www.weststellingwerf.nl
Oldelamer en Nijelamer www.delamers.nl

 

Verenigingen
Scheeneruiters Oldeholtpade
Ponyclub Tally-Ho Sneek
www.hethaske.nl St’ Johannesga
Pc Jong ut Ein & Lr Ruterwille Joure
Pc & Lr Lyts Bigjin Heeg
Pc de Skansruterkes Gorredijk
Pc & Lr de Hjouwer Haskerhorne
Lr & Pc Noordoostpolder Emmeloord
Lr & Pc Nieuw-leven Oosterwolde
Lr & Pc de Hanzeruiters Bolsward
Pc de Lytse Fjildruters Hemrik
Pc en Lr de Boarnruters Akkrum/Gersloot
Pc en Lr Delenruiters Luxwoude/Akkrum
PS Brocope Oldeberkoop
PSV Burmaniaruiters Hallum

 

Algemeen pony’s, paarden
www.startlijsten.nl
Kring de drie Stromen 
www.knhs.nl
www.paardensportfriesland.nl
www.pieterstuyvesantconcours.nl